, www.ministerstwo Edukacji Narodowej 

www.ministerstwo Edukacji Narodowej

PHOTOGRAPHS

Temat: Paszport/dowód - UE?
...States (Offlcial Journal L 229, 29/06/2004 P. 35-48); Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG. info: www Ministerstwa Edukacji Narodowej Pozdrawiam
Źródło: forum.aupairpoland.com.pl/viewtopic.php?t=3241